Selecteer een pagina

Voorwaarden Anytime Fitness Zwijndrecht

1. Definities:
1.1 Club: Ondernemer Anytime Fitness (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).
1.2 Lid/leden of u: Consument / ondergetekend lid.
1.3 Overeenkomst: Overeenkomst tussen Club en lid.

2. Toepasselijkheid en info:
Alle leden ontvangen een exemplaar van deze voorwaarden bij inschrijving. Deze voorwaarden zullen tevens in de Club aanwezig zijn ter inzage. Leden worden geacht deze voorwaarden voor ondertekening te lezen en verklaren door ondertekening van lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van de voorwaarden te accepteren.
2.1 Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst gaat u akkoord met deze lidmaatschapsvoorwaarden en het (eventueel) geldende Club (of huishoudelijk) reglement welke van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door de Club.
2.2 U zult worden toegelaten tot de Club en haar faciliteiten op voorwaarde dat u voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen.
2.3 U begrijpt dat het risico van letsel door (groeps-) fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur aanwezig is. U weet dat de Club op tijden onbemand is en accepteert alle risico’s in verband met het gebruik van trainingsapparatuur tijdens aan- en afwezigheid van personeel op de Club.
2.4 U begrijpt dat Anytime Fitness een handelsmerk is van Anytime Fitness LLC. Deze Club heeft een licentie gekregen en deze Club wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
2.5 U beseft dat Anytime Fitness streeft naar het belang om ieder nieuw lid een goede begeleiding en training te geven voor een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de Club. U bent zich ervan bewust dat Anytime Fitness u een oriënterende training geeft waarbij u een rondleiding en uitleg zal krijgen. Als u besluit dat u deze oriënterende training niet wilt volgen, zult u advies inwinnen van het personeel als u niet vertrouwd bent met een deel van de uitrusting of het type van de oefening.

3. Het aanbod:
3.1 Het aanbod van de Club wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Club aangegeven termijn of actieperiode. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het lid een (medisch) vragenformulier in dat hem door de Club ter beschikking wordt gesteld.
Het aanbod omvat ten minste:
– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van 4.10. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten en/of eenmalige kosten;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;
– het eventuele clubreglement.
3.2 De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken.
3.3 Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.

4. Lidmaatschap:
4.1 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.
4.2 Het lidmaatschap geeft leden recht om 7 dagen per week, 24 uur per dag gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.
4.3 De afgesproken lidmaatschapsperiode start op de eerste dag van de eerstvolgende volledige maand van betaling maandlidmaatschapsgelden.
4.4 Het Lid heeft 2 weken (14 dagen) bedenktijd na ondertekening van de Overeenkomst om het aangegane lidmaatschap kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik heeft gemaakt van onze sportfaciliteiten.
4.5 In geval van verlies van uw toegangssleutel, meldt u dit zo snel mogelijk. U dient een nieuwe toegangssleutel aan te kopen.
4.6 Bij afsluiting van een lidmaatschap gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de maand in. Start men in een lopende maand dan betaalt men een gedeelte van de maand (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volledige opvolgende nieuwe maand.
4.7 Er zal bij inschrijving een digitale foto van u gemaakt worden ter identificatie en veiligheid.
4.8 U kunt maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.
4.9 Anytime Fitness behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.
4.10 Indien u als lid heeft gekozen voor een lidmaatschapsperiode van een langere periode en deze eerder wenst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand, herberekenen wij op basis van de daadwerkelijke afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaatschapsbijdrage en/of inschrijfgeld. U voldoet de herberekening voor de einddatum van de opzegging.

5. Duur:
5.1 Wanneer u lid wordt van de Club, gaat u akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode”). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij u uw lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum is ontvangen.
5.2 Als u lid wordt van de Club voorafgaand aan de opening van de Club, zal uw lidmaatschapsperiode beginnen vanaf de eerste volle maand na opening van de Club.

6. Lidmaatschapsgelden:
6.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
6.2 Eventuele prijsverhogingen worden minimaal door de Club 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.
6.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.
6.4 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 6.3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 6.3.
6.5 De Club heeft een partnerschap met een betalings/factureringsbedrijf (of Billing Company genoemd) Dit bedrijf zorgt ervoor dat de periodieke betalingen via sepa regelgeving worden geïncasseerd. De naam van dit bedrijf zal weergegeven worden op uw bankafschrift. (Op het moment is dit het bedrijf Harlands Group)
6.6 Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangssleutel bij aanvang van het lidmaatschap voldaan. Een legitimatie van het lid zal bij inschrijving worden gevraagd. Zo ook controle van bankpas en gegevens.
6.7 Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere niet leeftijdsgebonden lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

7. Verzuim en te late betaling:
7.1 De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
Mocht u in gebreke blijven om enige betaling te voldoen zoals overeengekomen in de overeenkomst, zal de Club het recht hebben om het resterende saldo op te eisen en gaat u akkoord de toegestane rente en alle kosten van invordering te betalen, waaronder maar niet beperkt tot incassobureau kosten, gerechtelijke kosten, en advocaatkosten.
Dit alles heeft toepassing op betalingen die niet zijn gelukt. Indien een maandelijkse betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt betaald, betaalt u de bijkomende kosten voor te late betaling en de kosten van het innen van de betaling door het ingeschakeld bedrijf.
Bijkomende servicekosten worden in rekening gebracht voor iedere controle, credit card, of niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende middelen of voor een andere reden. Als het lid zijn/haar maandelijkse contributie betaalt door elektronische overboeking (EFT), behoudt de aangewezen Billing Company (betalingsbedrijf) zich het recht voor het innen via EFT van alle verschuldigde bedragen met inbegrip van alle recente kosten en servicekosten.
7.2 Wij vragen een vergoeding voor elk van de volgende gebeurtenissen: vervanging (aankopen) van verloren toegangssleutels en eventuele andere gebeurtenissen die wij als eerlijk en redelijk ervaren.
7.3 Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Club bevoegd om het lid de toegang tot de Club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

8. Opschorting van het lidmaatschap:
8.1 Als u niet in staat bent om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club in verband met ziekte of aantoonbaar letsel kunt u uw lidmaatschap (tijdelijk) laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. We hebben het recht om een schriftelijk bewijs behandeld arts, specialist of behandelkaart o.i.d. te vragen ter bevestiging van uw ziekte of aantoonbaar letsel. Een tijdelijke stopzetting tijdens de lidmaatschapsperiode zal de lengte van de verbintenis met de duur van de stopzetting verlengen. Kennisgeving van de beëindiging van een lidmaatschap kan niet gelijktijdig worden uitgevoerd met een periode van schorsing/tijdelijke stopzetting.
8.2 Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

9. Beëindiging:
9.1 U kunt deze overeenkomst beëindigen onder de volgende omstandigheden:
1. Algemeen: U kunt uw lidmaatschap beëindigen door Anytime Fitness minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk (op onze Club via een opzegformulier) op de hoogte te stellen. Deze overeenkomst verstrijkt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of aan het einde van de daaropvolgende maand. Annuleren van uw incasso-opdracht voor de betaling van vergoedingen is niet voldoende en vormt geen bewijs van schriftelijke kennisgeving;
2. Medisch: U kunt deze overeenkomst beëindigen door Anytime Fitness minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen als u niet in staat bent om de Club te gebruiken als gevolg van een ernstige ziekte of letsel. Anytime Fitness heeft het recht om een doktersverklaring of behandelbewijs te vragen;
3. Verhuizing: als u binnen de lidmaatschapsperiode verhuist buiten een straal van 25 kilometer van de locatie van de Club en u beslist dat het niet praktisch is voor u de Club te blijven bezoeken en een alternatieve Anytime Fitness Club bevindt zich niet in een straal van 25 kilometer van uw nieuwe adres. U heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen door minimaal 1 kalendermaand van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar u verhuist te geven aan Anytime Fitness waardoor de overeenkomst zal eindigen op de laatste dag van de eerstvolgende maand.
9.2 Indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, kan deze ook digitaal worden opgezegd.
9.3 Tussentijdse opzegging door de Club is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke clubreglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Club of jegens een ander clublid of teamlid van de Club.
Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald. Daarnaast wordt eventuele schade op het betreffende lid verhaald.
9.4 Indien de ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

10. Toegangssleutels:
10.1 Een toegangssleutel wordt bij inschrijving als lid aan u verkocht en zal bij aanvang van lidmaatschap voldaan worden. Deze toegangssleutel zal uitsluitend door u persoonlijk gebruikt worden om toegang te krijgen tot de Club. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.
10.2 Als u uw toegangssleutel bent verloren of hij is gestolen, dan moet u dit bij de Club melden en koopt u een nieuwe vervangende toegangssleutel.
10.3 Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Club, noch moeten ze verwachten dat een ander lid hen toegang tot de Club zal verlenen.
10.4 De toegangssleutel is gekocht en blijft uw eigendom.

11. Veiligheidsvoorschriften:
11.1 De Club is onder 24-uurs (video) bewaking en al het gebruik van de Club wordt gearchiveerd. U mag geen gasten meebrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club. Als dit beleid wordt geschonden kan aan u een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en / of uw lidmaatschap opgeschort of beëindigd worden met opeisbaarheid van de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00.
11.2 Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur welke u gebruikt heeft schoon te maken en de gewichten op hun plaats terug te leggen.
11.3 U mag geen bezoekers tijdens onbemande uren de toegang verlenen. Ook mag u leden welke de sleutel zijn vergeten geen toegang verlenen tot de Club.
11.4 U bent verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker weet hoe u een apparaat dient te gebruiken, kunt u instructies krijgen van het personeel.
11.5 U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in het geval van een noodsituatie te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders/noodknoppen kan de Club de kosten op u verhalen al dan niet in combinatie met een boete.
11.6 Beledigende taal, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken op de Club kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw lidmaatschap. In dit geval zult u verplicht zijn de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode te betalen.
11.7 Het maken van foto’s door leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Club.
11.8 De leden moeten alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moet u zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van elk item van fitness apparatuur in de Club. U bent bewust van het feit dat de Club op tijden onbemand is en op zulke momenten dient u geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee u niet vertrouwd bent.
11.9 Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat zij alleen mogen sporten tijdens bemande uren of samen met een ander lid/partner mogen sporten tijdens onbemande uren. Voor deze leden is ALLEEN sporten tijdens onbemande uren dus NIET toegestaan.
11.10 Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar kunnen trainen vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds of samen met een volwassene. Jongeren van 14 tot 16 jaar kunnen alleen trainen tijdens de bemande uren of samen met een volwassene. Jongeren van 12 tot 14 jaar kunnen samen met een volwassene sporten tijdens de bemande uren.
11.11 Het dragen van een petje of hooded capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

12. Gasten:
12.1 U kunt tijdens bemande uren altijd een gast laten kennis maken met Anytime Fitness. U kunt dit vooraf melden bij een van onze clubteamleden
12.2 U geeft de gegevens van de gast aan het team door en wij nemen contact op met uw gast of we geven gelijk een rondleiding en informatie bij het bezoek van uw gast tijdens de bemande uren.

13. Gedrag:
13.1 Leden en gasten dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden en gasten mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de Club. Schade aan het eigendom van de Club wordt verhaald op leden of gasten die deze schade veroorzaken.
13.2 Aanstootgevend, grof of beledigend gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.
13.3 Het gebruik van sterke drank en roken is niet toegestaan in de Club.
13.4 Alle leden en hun gasten dienen een handdoek mee te nemen naar de sportruimte om na het trainen de apparatuur schoon te maken ten behoeve van de volgende gebruiker.
13.5 Alle leden dienen schone sportschoenen te dragen welke alleen in de Club gebruikt worden (binnenschoenen).

14. Overdracht/Transfer andere Club:
Leden hebben de mogelijkheid om binnen het lidmaatschap (30 dagen na inschrijving) gebruik te maken van andere Anytime Fitness Clubs over de gehele wereld. Indien u in aanmerking komt voor transfer (Meer dan 50% sporten bij een andere Club) zal u via de transferregeling worden overgeplaatst. In dergelijke omstandigheden zal van u worden verlangd dat u uw lidmaatschapsgeld betaalt aan de andere Club die wellicht meer of minder lidmaatschapsgeld in rekening brengt dan op grond van deze overeenkomst. Indien u het niet eens bent met de transferregeling, zal de mogelijkheid om gebruik te maken van andere Anytime Fitness Clubs worden geblokkeerd.

15. Verkoop van de Club:
In het geval van verkoop van de Club aan een andere eigenaar, dragen wij uw lidmaatschap over aan deze nieuwe eigenaar. In dergelijke omstandigheden zult u lid blijven van de Club en uw lidmaatschapsgelden blijven betalen mits de regels van de nieuwe Club geen financieel negatief effect op uw gebruik van de Club heeft en de lidmaatschapsvoorwaarden gelijk blijven.

16. Verplichtingen van de Club:
De Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
De Club onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
De Club staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
De Club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

17. Verplichtingen van het lid:
Het lid houdt zich aan de door de Club gegeven instructies en een eventueel geldende reglement.
Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Club.
Het lid dient de aanwijzingen van de Club c.q. de door aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient het lid dit aan de teamleden van de Club kenbaar te maken, zodat er uitleg geven kan worden.
Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
In alle ruimtes van de Club is een algemeen rookverbod van toepassing.
Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Club mede te delen.

18. Tussentijdse wijzigingen:
18.1 De Club kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Club zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.
18.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van het lid heeft het lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het lidmaatschap zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld terugbetaald.

19. Privacy:
De Club verwerkt uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacy beleid kunt u lezen welke persoonsgegevens de Club verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

20. Overig:
20.1 Auto’s die geparkeerd staan op de parkeerplaats van de Club of elders op het terrein en alles wat zich in de auto’s bevindt wordt op eigen risico achtergelaten. De Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/inbraak of verlies hiervan.
20.2 U kunt de Club niet aansprakelijk stellen voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen tijdens het bezoek aan de Club en het gebruik van de faciliteiten van de Club.

21. Toepasselijk recht:
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Indien de Club gebruik maakt van het clubverbeteringsprogramma gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
22. Om de Clubs een innovatieve en jonge uitstraling te laten behouden maakt Anytime Fitness gebruikt van het clubverbeteringsprogramma. Dit houdt in dat er twee keer per jaar (op 20 mei en 20 november) een bijdrage geïnd wordt van € 15,00. Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Deze bijdrages zullen gebruikt worden voor nieuwe investeringen. Alle leden mogen actief meedenken waar het bedrag van de bijdrage in geïnvesteerd zal worden. Indien de Club gebruikt maakt van het clubverbeteringsprogramma wordt u daar tijdens het inschrijven op geattendeerd en bent U door de Club op de hoogte gebracht van het clubverbeteringsprogramma.

Indien de Club is aangesloten bij brancheorganisatie NL Actief (voorheen Fit!Vak) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
23. De Club zal zich (Indien aangesloten bij NL Actief) houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.

24. Geschillencommissie:
Indien de Club is aangesloten bij NL Actief kunnen geschillen tussen de Club en het lid die betrekking hebben op:
1. de totstandkoming van overeenkomsten of,
2. de uitvoering van overeenkomsten, zowel door de Club als door het lid aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissies Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommisie.nl)
(Wij verwijzen naar het artikel van NL Actief betreffende de Geschillencommissie en Klachten)

25. Nakomingsgarantie:
Indien de Club is aangesloten bij NL Actief staat NL Actief garant voor de nakoming van het bindend advies (E.e.a. is na te lezen op de website NL Actief en in het betreffende artikel inzake de Nakomingsgarantie van NL Actief)

Op de website van NL Actief kunt u controleren of de Club is aangesloten bij NL Actief.